Nazeli Kyuregyan-Baron Talks Europe Comics (and European Comics) at NYCC 2017

Our wonderful own Rachel Davis chatted with Nazeli Kyuregyan-Baron at NYCC 2017.